Adatvédelmi szabályzatAdatvédelmi szabályzat:

Jelen szabályzat elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához. 

 1. Adatkezelő adatai:

Név: PL Comfort Kft.

Székhely: 9437 Hegykő, Kossuth u. 2

Adószám: 28779980-2-08

E-mail: info@plcomfort.hu

Honlap: plcomfort.hu

Közösségi oldalon: https://www.facebook.com/lhkklima

 1. Adatkezelés jogalapja:
  Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg:
 1. Személyes adatok köre:

A Társaságunk csak olyan személyes adatokat (a felhasználó vezeték- és keresztneve, lakcíme,  e-mail címe, telefonszáma) rögzít és kezel, amelyeket a felhasználó önkéntesen bocsát Társaságunk rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a felhasználó az adatrögzítéshez, az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz kifejezetten hozzájárult. Az Info tv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Regisztrálni honlapunkon nem kell. A megrendelés leadása a személyes adatokat tartalmazó űrlap ( Beszereléssel vagy beszerelés nélkül) kitöltésével történik.  A megrendelés során a személyes adatok Társaság általi rögzítéséhez, kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak minősül. A felhasználó által a Társaságunk rendelkezésére bocsátott adatok valóságáért a felhasználó a felelős.
Fenntartjuk a jogot, hogy honlapunkat bármilyen előzetes bejelentés nélkül módosítsuk illetve az árváltoztatást minden előzmény nélkül megváltoztassuk.

 1. Adatkezelés célja:
  A  személyes adatokat csak és kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartásra és a igénybevett szolgáltatások( szerelés, karbantartás ) sikeres elvégzéséhez szükségesek, ezeket  marketing célokra nem használjuk fel, hírlevelet nem küldünk és profilokat sem hozunk létre az ügyfeleknek.
 2. Adatbiztonság:
  A felhasználók által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Társaság a jogszabály által meghatározott kereteken túlmenően, illetve a felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem kezeli és nem is adja tovább harmadik személyek részére – kivéve, ha alvállalkozó bevonása szükséges pl. futárszolgálat (ez esetben felelősséget a futárszolgálat vállalja, akik védik az adatokat, és nem engedik hogy jogosulatlan személy hozzáférjen azokhoz) illetve ha az adatkezelés, adatfelhasználás, vagy adattovábbítás jogszabály, hatóság, vagy bíróság rendelkezése értelmében kötelező. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági intézkedéseket tesz pl  biztonsági mentések rendszeressége: naponta, jelszóvédelem a számítógépes eszközön, jelszóváltoztatás havonta – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáféréséért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.
 3. Az adatkezelés időtartalma:
  A Társaság a személyes adatokat  a meg nem valósult szerelést  követően 30 napon belül törli. Lehetősége van arra hogy adatait hamarabb töröltesse vagy módosítsa, ezt írásban is megteheti az info@plcomfort.hu címen. Amennyiben a szerelés megvalósult, úgy a számla kibocsátását követően a törvényi jogszabályoknak megfelelően 8 évig kötelesek vagyunk  megőrizni. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; Webáruházban vásárlás esetében pl. bizonylatok megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv.
 4. Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 1. Érintettek jogai:

8.1 Tájékoztatás kéréshez való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

8.2 Helyesbítéshez való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

8.3 Törléshez való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

8.4 Zároláshoz, korlátozáshoz való:

 Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

8.5 Tiltakozáshoz való jog:

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 1. Cookie használata:
  A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében leírt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.
  1 Cookie-k: A weboldal úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat használ. A weboldal kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat úgynevezett “sütiket” vagy más néven “cookie”-kat telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében. A “cookie”-k fogadását letilthatja illetve törölheti a böngészője beállításaiban. Ebben az esetben felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos szolgáltatások, információk vagy adatokhoz való hozzáféréshez.
  8.2  Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.  Ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak.
 2. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
  Elérhetőségük:
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
  Telefon: +36 -1-391-1400 
  Fax: +36-1-391-1410 
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat frissítésének időpontja: 2018. május 24.